Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden als PDF

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VENDIT BV, GEVESTIGD TE ROTTERDAM (INGESCHREVEN ONDER K.V.K. NUMMER 24270373), ALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 24270373.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

Opdrachtneemster: Vendit BV.

Opdrachtgever: Ieder (rechts)persoon die een Overeenkomst met Opdrachtneemster wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst van koop en verkoop, aanneming van werk, verrichting van diensten, verlening van gebruiksrechten en eventuele andere Overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Partij: iedere partij bij onder deze algemene voorwaarden.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtneemster gezamenlijk.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerkersovereenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster waarin Partijen afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid en afwijkingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van door Opdrachtneemster te sluiten en gesloten Overeenkomsten en door haar verstrekte aanbiedingen.
 2. Algemene voorwaarden, afkomstig van Opdrachtgevers of derden, worden door Opdrachtneemster niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van met haar gesloten Overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke acceptatie.
 3. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor door hem verstrekte nadere opdrachten, in welke vorm en op welke wijze ook gegeven.
 4. In gevallen waarin door Opdrachtneemster van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, op welke wijze dan ook zijn voor Opdrachtneemster slechts bindend, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Zulke afwijkingen betreffen slechts de betrokken Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, tot stand gekomen of bekend gemaakt, zijn te allen tijde vrijblijvend en verbinden Opdrachtneemster op geen enkele wijze.
 2. Opdrachtneemster is gerechtigd kosten van het maken van de aanbieding in rekening te brengen, indien geen Overeenkomst wordt afgesloten.
 3. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Technische gegevens

 1. Afmetingen en gewichten, tekeningen en schema’s, adviezen, gegevens omtrent vermogens, capaciteiten en dergelijke en de inhoud van drukwerken en folders zijn steeds vrijblijvend en verplichten haar op geen enkele wijze, bevatten steeds benaderingen en dienen ter verduidelijking.
 2. Alle aanbiedingen, alsmede technische en andere documentatie, inclusief de daarin opgenomen technische gegevens, blijven eigendom van Opdrachtneemster respectievelijk diens leverancier. Daarop rustende intellectuele en industriële eigendomsrechten dienen volledig te worden gerespecteerd. Gebruik buiten het doel van verstrekking is verboden. Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle documentatie terug te zenden op straffe van een boete van 500,00 euro per dag.

Artikel 5 Totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten met Opdrachtneemster komen slechts tot stand door en op het moment van uitdrukkelijk bevestigen daarvan door Opdrachtneemster, dan wel door en op het moment van aanvang van de uitvoering door Opdrachtneemster. Indien zij tot stand komen via niet als procuratiehouders in het Handelsregister ingeschreven personeel van Opdrachtneemster, of via tussenpersonen of vertegenwoordigers, verbinden deze de Opdrachtneemster slechts nadat deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde.

Voor het rechtsgeldig overeenkomen van afwijkingen en/of aanvullingen gelden dezelfde voorwaarden. Indien door Opdrachtneemster offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn afgegeven, gelden deze als bewijs betreffende de inhoud van de Overeenkomst; eventuele onjuistheden dienen schriftelijk en binnen drie werkdagen na verzending aan Opdrachtneemster te worden gemeld.

 1. Alle Overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever ten genoegen van Opdrachtneemster blijkt.
 2. Tenzij Opdrachtneemster tijdig een daartoe schriftelijk tot haar gerichte mededeling heeft ontvangen, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid, ook al heeft publicatie daaromtrent plaatsgevonden.
 3. Indien gecontracteerd wordt met meer natuurlijke personen, worden de verbintenissen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ondeelbaar geacht en is van hen jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen daaruit. Indien gecontracteerd wordt met een rechtspersoon, is de bestuurder, die deze daarbij vertegenwoordigt, c.q. zijn de bestuurders die deze daarbij vertegenwoordigen, ieder in het geheel persoonlijk en in privé jegens Opdrachtneemster hoofdelijk aansprakelijk in de volledige nakoming van alle voor de medecontractant uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortspruitende verplichtingen.

Artikel 6 Prijzen, bijzondere kosten en verpakkingskosten

 1. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden aantallen en hoeveelheden.
 2. Prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op de ten tijde van vaststelling daarvan geldende prijzen van leveranciers en onderaannemers, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, overige kosten en wisselkoersen. Indien één of meer van de betreffende bedragen een verhoging mocht ondergaan heeft Opdrachtneemster het recht om prijzen voor de nog te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Alle tegenwoordige en toekomstige bijzondere kosten, zoals invoerrechten, consentgelden, belastingen (waaronder ook omzetbelasting), verpakkings-, vracht-, statistiek-, stations-, opslag-, bewakings-, inklaringskosten, kosten keuring of ijking enz. en eventuele verhogingen daarvan, zijn in alle gevallen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. In geval van enige navordering wegens bijzondere kosten is Opdrachtneemster gerechtigd deze achteraf aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Onze prijzen zijn gebaseerd op levering af ons bedrijf magazijn. Leveringen met een waarde boven 225 euro (exclusief B.T.W) geschieden franco huis, mits in Nederland. Bij levering met een waarde beneden 225 euro (exclusief B.T.W.) wordt een bedrag wegens kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Levertijden en andere tijden voor uitvoering van de Overeenkomst

 1. Termijnen voor uitvoering van de Overeenkomst vangen aan op de datum waarop de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Opdrachtneemster is verzonden, echter in geen geval eerder dan nadat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante bescheiden en de eventueel overeengekomen aanbetalingen en/of zekerheden volledig en correct door haar zijn ontvangen en over alle technische details overeenstemming is bereikt.
 2. Ter keuze van Opdrachtneemster mag door haar steeds in gedeelten, welke afzonderlijk mogen worden gefactureerd, of tegelijk en als geheel worden gepresteerd.
 3. Tijdstippen van uitvoering van de Overeenkomst worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar binden Opdrachtneemster niet. Aan overschrijdingen daarvan kan de Opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. De Opdrachtgever blijft gehouden aan uitvoering van de Overeenkomst mee te werken en onverkort aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder enig recht op inhouding of vermindering van de prijs of vergoeding van kosten, schaden of interessen te verkrijgen.

Artikel 8 transport, aflevering en ontvangst van goederen

 1. Aflevering vindt plaats op het bedrijf van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever nader aan te wijzen plaats binnen Nederland. Goederen welke een buiten Nederland gelegen bestemming hebben, worden afgeleverd af fabriek/magazijn – conform de Incoterms 1990 – van Opdrachtneemster of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers.
 2. Alle goederen reizen te allen tijde en onder alle omstandigheden vanaf fabriek/magazijn van Opdrachtneemster of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers, voor rekening en risico van Opdrachtgever. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door Opdrachtneemster bepaald. Opdrachtgever is echter bevoegd dienaangaande aanwijzingen te geven. Duurzame emballage, welke apart wordt gefactureerd, wordt door Opdrachtneemster tegen creditering voor de kostprijs teruggenomen indien deze naar haar oordeel in goede staat is geretourneerd, waarbij zij gerechtigd is eventuele waardeverminderingen te verrekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de waarde van de emballage in aftrek te brengen op de factuur.
 3. Na beëindiging van de reis zijn de goederen te allen tijde en onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Zodra Opdrachtneemster tot aflevering overgaat, moet Opdrachtgever de goederen in ontvangst nemen. Goederen welke niet in ontvangst worden genomen en goederen, welke gereed zijn en buiten toedoen van Opdrachtneemster niet verzonden kunnen worden, worden door haar voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen, onverminderd de verplichting tot betaling en andere verplichtingen van Opdrachtgever uit de Overeenkomst.
 5. Tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde dienen op de dag van levering per telefoon/telefax alsmede per eerste postzending rechtstreeks schriftelijk aan Opdrachtneemster te worden gemeld, bij gebreke waarvan eventuele reclames in overeenstemming met art. 12 niet in behandeling zullen worden genomen. Opdrachtgever dient na reclame een door Opdrachtneemster gewenste controle door deskundigen toe te staan. Kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
 6. Verrichting van diensten, werkzaamheden in verband met installatie, montage, aansluiting, inbedrijfstelling, beproeving of anderszins, zijn slechts in de opdracht begrepen en voorzover uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 9 Oplevering

Indien en uitsluitend voorzover de opdracht de aanneming van werk en/of verrichting van diensten inhoudt, gelden de werkzaamheden van Opdrachtneemster als uitgevoerd indien Opdrachtgever de uitvoering heeft goedgekeurd, dan wel indien Opdrachtneemster heeft meegedeeld, dat de uitvoering is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadien de uitvoering heeft gecontroleerd en goedgekeurd, dan wel op het moment waarop Opdrachtgever het resultaat van de uitvoering feitelijk in gebruik neemt.

Artikel 10 Omvang en uitvoering

 1. Indien uitvoering van werkzaamheden in de opdracht is opgenomen, kan Opdrachtneemster noodzakelijkerwijs uit te voeren meerwerk zonder nadere toestemming van de Opdrachtgever uitvoeren en in rekening brengen, indien het extra in rekening te brengen bedrag 10% van de oorspronkelijke prijs niet overschrijdt. Bij overschrijding zijn Partijen verplicht tot overleg. Daarbij wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen boven de overeengekomen prestatie van Opdrachtneemster uitgaat.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor tijdige en voldoende uitvoering van werkzaamheden betreffende een functioneel netwerk en Personal computers (werkstations) met een door Opdrachtneemster erkend besturingssysteem, waarop het Vendit Systeem/software goed kan functioneren.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en is verplicht te zorgen dat het met werkzaamheden belaste personeel op de door Opdrachtneemster aangegeven tijdstippen met werkzaamheden kan beginnen en gedurende normale en/of overeengekomen werkuren kan uitvoeren; dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan redelijke eisen van veiligheid en gezondheid voldoen en in overeenstemming zijn met geldende algemeen verbindende voorschriften en regelingen, dat de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen zijn verkregen, alsmede de noodzakelijke hulpmiddelen, personen en energiebronnen en opslagruimte in de ruimste zin in goede staat aanwezig zijn. Alle gevolgen, inclusief kosten en schaden, die het gevolg zijn van het niet volledig voldoen aan deze verplichtingen, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient uitgevoerde werkzaamheden bij het gereedkomen te controleren. Reclames na het vertrek van het uitvoerend personeel behoeven niet door Opdrachtneemster in behandeling te worden genomen, voorzover tekortkomingen reeds voor het vertrek konden worden geconstateerd.
 5. Opdrachtneemster is te allen tijde bevoegd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 11 Geleverde aantallen

 1. In geval van opdrachten tot levering van klein materiaal in aantallen van meer dan 250 stuks, geven afwijkingen in de afgeleverde hoeveelheden van minder dan 10% aan Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting, annulering, verdere nakoming en/of enige vergoeding wegens kosten, schaden of interessen.

Artikel 12 Reclames

 1. Reclames, ook indien zij factureren betreffen, worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk geschieden, gericht aan de directie van het bedrijf van Opdrachtneemster en een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten bevatten. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 6 ten aanzien van tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde, dienen reclames door Opdrachtneemster te zijn ontvangen binnen acht dagen na ontvangst van het onderwerp van de reclame door Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn wordt hij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Daarna worden reclames niet meer door Opdrachtneemster in behandeling genomen, echter onverminderd de bepalingen omtrent garanties.

 1. Door Opdrachtneemster gegrond geachte reclames betreffende goederen verplichten haar slechts tot vervanging of reparatie daarvan.
 2. Reclames geven Opdrachtgever nimmer het recht de ontvangst of de betaling te weigeren of uit te stellen en geven geen recht op enige vergoeding van kosten of schaden. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van Opdrachtneemster.

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling van software, randapparatuur, verbruiksartikelen, meerwerk en alle overige zaken, dienen binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden, danwel conform de gemaakte betalingsafspraken met Opdrachtgever. In offertes overeengekomen betalingsafspraken prevaleren te allen tijde boven en wegen zwaarder dan de standaard betalingstermijn van 8 dagen.
 2. Indien – op welke wijze dan ook – geen aanbetaling is overeengekomen en uitvoering van de Overeenkomst niet binnen 30 dagen vanaf afgesproken lever-/uitvoerdatum kan worden verricht door omstandigheden voor risico van Opdrachtgever, zal 50% van de prijs als vooruitbetaling opeisbaar zijn.
 3. Alle betalingen dienen netto-contant of middels storting of overmaking op een door Opdrachtneemster aangewezen bank- of girorekening in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking.
 4. Opdrachtneemster is op ieder moment gerechtigd tussentijds voldoende zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting, indien ten aanzien hiervan gerede twijfel bestaat. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Opdrachtneemster het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst ontbonden te verklaren met vergoeding van de eventueel door Opdrachtneemster geleden schade.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft hij vanaf de datum waarop hij in gebreke is een maandelijks vervallende rente te vergoeden over het opeisbare factuurbedrag, ter grootte van 1,5% per maand. Opdrachtneemster heeft het recht, in geval Opdrachtgever langer dan 8 dagen in gebreke is met betaling van een opvorderbaar bedrag, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd tijdelijk of definitief te annuleren en/of het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en/of naar haar keus de nog lopende kredieten onmiddellijk te annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheden verstrekt te krijgen en/of de Overeenkomst te ontbinden.
 6. In de gevallen, genoemd in het vorige lid, is elke vordering welke Opdrachtneemster op Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar en is zij gerechtigd tot volledige vergoeding van schade welke uit het verzuim en de daarop genomen maatregelen voortvloeien, welke wordt geacht ten minste 25% van de oorspronkelijke vordering te bedragen. Alle kosten welke door Opdrachtneemster worden gemaakt in verband met niet-tijdige betaling door Opdrachtgever, die van juridische bijstand en advies daaronder begrepen, kunnen door haar op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 14 Niet-nakoming

Indien en zodra Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze voorwaarden wordt hij, onverminderd de Opdrachtneemster verder toekomende rechten uit de wet of Overeenkomst voortvloeiend, geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal hij vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is een rente verschuldigd zijn, zulks op basis van 1,5% per maand.

Artikel 15 Overmacht en bevrijdende omstandigheden, wijziging, opschorting en annulering.

 1. In gevallen van overmacht, respectievelijk in geval buiten de wil of macht van Opdrachtneemster bestaande of onvoorziene omstandigheden op de uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken, is Opdrachtneemster gerechtigd de Overeenkomst voorzover het daarop nog te leveren goederen betreft, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten, schaden of interessen, terwijl Opdrachtneemster gerechtigd blijft tot volledige betaling voor reeds geleverde prestaties. Met name zal deze bepaling van toepassing zijn indien en zodra één of meer van de volgende situaties zich bij haar of bij haar leveranciers voordoen: beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerverboden, contingenteringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers van goederen of diensten, beslagleggingen, transportmoeilijkheden, ongevallen, brand en aanverwante risico’s, staking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim en verder in alle omstandigheden waarin de ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet van de Opdrachtneemster kan worden geëist.
 2. Indien uitvoering van de Overeenkomst mogelijk zou zijn door daarin redelijkerwijs acceptabele wijzigingen te brengen, is Opdrachtneemster gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst aldus wordt aangepast en uitgevoerd.
 3. Opdrachtneemster is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te annuleren, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terwijl alle openstaande vorderingen van Opdrachtneemster onmiddellijk opeisbaar zullen zijn en onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien en zodra één of meer van de volgende situaties aan de zijde van de Opdrachtgever ontstaan: beëindiging of belangrijke wijziging van werkzaamheden, plotselinge en belangrijke verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of van aandelen in de rechtspersoon, ontbinding van de rechtspersoon, aanvraag of verlening van (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement, aanbieding van enig akkoord aan crediteuren, verlies van de vrije beschikking over het vermogen, ondercuratelestelling, overlijden, wijziging in de directie, nalatigheid in betaling of ernstige nalatigheid in de nakoming van andere bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 16 Eigendom

 1. Afgeleverde goederen ten aanzien waarvan eigendomsoverdracht is overeengekomen – ook indien deze reeds voordien voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn – zullen in zijn eigendom overgaan indien en zodra hij ten opzichte van Opdrachtneemster volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Worden afgeleverde goederen bewerkt en/of verwerkt voordat Opdrachtgever de prijs der goederen en hetgeen hij met betrekking daartoe verder verschuldigd mocht zijn, volledig heeft betaald, dan worden de bewerkte en/of tot stand gebrachte goederen geacht in de plaats te zijn getreden van de afgeleverde goederen, zodat Opdrachtneemster daarvan de eigendom heeft. Het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16 van Boek 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk. 3. Opdrachtgever is verplicht afgeleverde goederen welke niet in eigendom zijn overgedragen, veilig en afgescheiden te bewaren, te registreren en te administreren en daarover slechts te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van Opdrachtneemster tegenover derden binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van Opdrachtneemster tegenover derden.

Artikel 17 Bijzondere voorwaarden met betrekking tot levering van computerprogrammatuur

 1. Dit artikel is van toepassing op koop- en gebruikersovereenkomsten met betrekking tot standaardpakketten computerprogrammatuur (“software”), respectievelijk applicatieprogrammatuur (Vendit Systeem/software). Hierbij dient te worden verstaan onder: “computerprogrammatuur”: computerprogramma’s, vastgelegd op door computers leesbaar materiaal alsmede de daarbij behorende documentatie;“standaardpakket”: als programmatuur welke niet door Opdrachtneemster uitdrukkelijk als maatwerkprogrammatuur is aangeduid en niet tevens applicatieprogrammatuur is;“applicatieprogrammatuur”: in procescomputers (computers welke als primaire taak de uitvoering van een procesregeling en/of -bewaking en/of -registratie.
 2. Met betrekking tot software verleent Opdrachtneemster slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik daarvan op de apparatuur waarop deze met haar goedkeuring is geïnstalleerd, voor onbepaalde tijd. Met betrekking tot applicatieprogrammatuur verleent Opdrachtneemster slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik daarvan op de apparatuur waarop deze door Opdrachtneemster is geïnstalleerd, voor de duur van het gebruik van het betreffende systeem door Opdrachtgever. De eigendom, alle industriële en intellectuele eigendoms- en auteurrechtelijke alsmede alle eventuele andere rechten blijven exclusief bij Opdrachtneemster of haar toeleveranciers. Het bepaalde in artikel 15 is niet van toepassing op leveringen van computerprogrammatuur. De broncode wordt niet ter beschikking gesteld.
 3. Zonder toestemming van Opdrachtneemster, of Overeenkomst tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgever, is Opdrachtgever niet bevoegd ten behoeve van derden rechten op de computerprogrammatuur te vestigen, of daarop verkregen rechten aan derden over te dragen, in welke vorm en onder welke titel dan ook. Opdrachtgever is slechts bevoegd de computerprogrammatuur voor eigen gebruik aan te wenden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, of met toestemming van Opdrachtneemster, is het Opdrachtgever niet toegestaan kopieën van de geleverde computerprogrammatuur te maken. Met toestemming van Opdrachtneemster gemaakte kopieën mogen op geen enkele wijze afwijkingen vertonen met het originele materiaal. Opdrachtgever is slechts bevoegd tot gebruik van de computerprogrammatuur op één computersysteem, behoudens indien door storing tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van een vervangend systeem en Opdrachtneemster daarvoor toestemming geeft.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de programmatuur en/of aanduidingen aan te brengen, tenzij dit gebeurt met het doel om fouten in de programmatuur te verbeteren en/of de comptabiliteit met andere programma’s tot stand te brengen. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval eerst Opdrachtneemster in te lichten en haar te verzoeken de wijzigingen aan te brengen. Indien dit verzoek achterwege blijft, dan wel indien tegen dit advies van de Opdrachtneemster wordt gehandeld, vervallen alle aanspraken uit garantie die Opdrachtgever met betrekking tot de programmatuur mocht hebben. Het aanbrengen van wijzigingen doet bij de Opdrachtgever geen enkel recht met betrekking tot de programmatuur ontstaan.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geen mogelijk vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de computerprogrammatuur aan derden bekend worden.
 7. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van de leden 3 t/m 6 van dit artikel, verkrijgt Opdrachtneemster recht op een opeisbare boete ter grootte van tienmaal het bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd was ter zake van de verkrijging van de betreffende computerprogrammatuur, onverminderd haar recht op schadevergoedingen. Tevens is Opdrachtneemster in geval van schending van één van de betreffende bepalingen bevoegd, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, alle gebruiksrechten onmiddellijk te beëindigen en teruggave of vernietiging van de computerprogrammatuur en de kopieën te eisen.
 8. Opdrachtneemster is bevoegd technische maatregelen te nemen in geleverde en/of te leveren apparatuur en computerprogrammatuur, ter voorkoming van gebruik daarvan in strijd met deze bepalingen.
 9. Opdrachtgever is verplicht inspectie en onderhoud van de computerprogrammatuur door Opdrachtneemster mogelijk te maken.
 10. De verplichtingen van Opdrachtgever uit dit artikel gelden zowel tijdens als na afloop van de betrokken Overeenkomst. In geval van overdracht van rechten door Opdrachtgever aan een derde, hetgeen slechts zal zijn toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtneemster, dienen deze bepalingen krachtens kettingbeding deel uit te maken van de Overeenkomsten met derden.
 11. Bij koop van het Vendit Systeem/software is altijd een service/update abonnement (clouddiensten) van toepassing. De hiermee gemoeide kosten bedragen een door Opdrachtneemster te bepalen maandbedrag of een percentage over de bruto waarde van het Vendit Systeem/software en modules. Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor het gebruik van het Vendit Systeem/software. op basis van huur is dit in het huurbedrag inbegrepen. Dit abonnement voorziet in twee zaken. 1e nieuwe versies, daar het Vendit Systeem/software continue aangepast dient te worden in verband met programmaverbeteringen, -uitbreidingen, maar ook veranderende technologieën (besturingssystemen waarop het Vendit Systeem/software draait), alsmede wetswijzigingen (BTW percentages, verwijderingsbijdrage, verzekeringstarieven etc.). Op de tweede plaats betreft dit ondersteuning door middel van de helpdesk, waar de Vendit Systeem/software gebruiker voor vragen of voor storingen terecht kan. Daarnaast bestaan er nog andere soorten van abonnementen welke door Opdrachtneemster kunnen worden afgesloten. Alle afgesloten abonnementen hebben een duur van minimaal 12 maanden, tenzij anders in de separate Overeenkomst is overeengekomen, en worden stilzwijgend na 12 maanden (op basis van indexering) automatisch verlengd, behoudens opzegging. Opzegging van een abonnement c.q. aanpassing van de inhoud van een abonnement kan alleen per aangetekend brief of deurwaardersexploit geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van het lopende abonnement.

Artikel 18 Garantie

 1. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Voorwaarden garandeert Opdrachtneemster de deugdelijkheid en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van alle door haar geleverde nieuwe producten, met uitsluiting van verbruiksartikelen, mits oordeelkundig gebruikt in overeenstemming met de bestemming van het geleverde welke Opdrachtneemster worden gemeld. Deze garantie geldt (inclusief de eventuele zichtperiode) voor een periode van 12 maanden en bij gebruik in dag-nachtbedrijven gedurende meer dan 20 uren per etmaal voor een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf aflevering; in geval van een kortere garantie of garantie met beperkte omvang, verleend door de leverancier van Opdrachtneemster, gelden de garantievoorwaarden van de leverancier, waarover Opdrachtgever op verzoek wordt geïnformeerd.
 2. Eventuele gebreken aan het geleverde welke voor toepassing van de garantiebepalingen in aanmerking komen, worden ter beoordeling van Opdrachtneemster slechts verholpen door gratis reparatie of vervanging van het geleverde. De op grond van de garantie vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Opdrachtneemster. Zij is niet gehouden tot vergoeding voor of reparatie aan andere dan de geleverde goederen of tot herstel van verloren gegevens die verloren zijn gegaan, noch tot vergoeding van gevolgschade, alles onverminderd toepasselijk dwingend recht. In geen geval heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst in verband met gebreken aan het geleverde te ontbinden.
 3. Gebreken welke zijn ontstaan of verzwaard door foutief gebruik, ongeval, onachtzaamheid, transport, storingen in het elektrische net, of omgevingscondities, alsmede iedere werkzaamheid of reparatie door Opdrachtgever of derden aan het geleverde verricht, of enige andere oorzaak welke niet in het goed zelf is gelegen, dan wel het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van gebreken, doen alle rechten op eventuele garanties vervallen.
 4. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van Opdrachtneemster, tijdens normale werkuren. Transport is voor rekening en risico van Opdrachtgever, eventuele reis- en verblijfkosten kunnen in rekening worden gebracht. Wenst Opdrachtneemster het geleverde te repareren, dan dient Opdrachtgever het geleverde op haar verzoek op zijn eigen kosten aan haar op te zenden.
 1. Zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Opdrachtneemster gerechtigd aanspraken uit garantie niet te honoreren. 6. In afwijking van de voorgaande leden geldt voor computerprogrammatuur, dat geen 100% foutloosheid kan worden gegarandeerd en geldt uitsluitend de volgende garantie: indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van aflevering van de software een wezenlijk gebrek in de software (geoordeeld naar in de bijbehorende documentatie toegezegde eigenschappen) aan Opdrachtneemster meldt, is zij verplicht, naar keuze, hetzij het gebrek te (doen) herstellen, of een nieuwe versie ter beschikking te stellen, of de software tegen creditering van 50% de betaalde prijs terug te nemen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover toepasselijk dwingend recht of rechtsregels van openbare orde en goede trouw zulks beletten zijn Opdrachtneemster en/of bij haar werkzame en/of door haar ingeschakelde personen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 2. Onverminderd de bepalingen omtrent garanties mag Opdrachtgever van geleverde, door Opdrachtneemster in het bedrijf voortgebrachte producten, de werking, eigenschappen en veiligheid verwachten welke hem schriftelijk door Opdrachtneemster zijn medegedeeld of bevestigd, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen. Opdrachtneemster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in geleverde, door Opdrachtneemster in het eigen bedrijf voortgebrachte producten, welke niet gegrond is in een afwijking van schriftelijk medegedeelde of bevestigde eigenschappen.
 3. Opdrachtgever dient de aanwending van geleverde producten te beperken tot bestemming welke door Opdrachtneemster blijkens schriftelijke mededelingen of bevestigingen aan de Opdrachtgever is bekendgemaakt, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen, dan wel door Opdrachtgever aan Opdrachtneemster is bekendgemaakt en door haar schriftelijk is aanvaard.
 4. In ieder geval aanvaardt Opdrachtneemster geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde, daden of nalatigheid van bestuurders en/of personen in dienst van Opdrachtneemster terzake van werkzaamheden buiten de gebouwen en terrein van Opdrachtneemster verricht, fouten of verzuimen welke Opdrachtneemster bij de uitvoering van de Overeenkomst mocht begaan, of van eventuele niet-nakoming van de verplichting van Opdrachtneemster jegens Opdrachtgever, voor zover niet het gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtneemster jegens Opdrachtgever, evenmin als voor onzorgvuldig gedrag van de Opdrachtgever, diens personeel of door hem ingeschakelde personen, schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden welke het gevolg zijn van gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. Voor indirecte schade, gevolgschade en soortgelijke schaden zal Opdrachtneemster nimmer aansprakelijk zijn.
 5. Indien Opdrachtneemster behulpzaam is bij de montage van het geleverde, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever. 6. Voor tekortkomingen in verstrekte adviezen is Opdrachtneemster slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
 6. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van Opdrachtneemster te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.
 7. Voldoening aan de geldende garantie- en reclameverplichtingen en betaling van in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel vastgestelde schade door Opdrachtneemster of diens assuradeuren geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige zal Opdrachtgever Opdrachtneemster en bij haar werkzame of door haar ingeschakelde personen vrijwaren tegen alle schade van en alle aansprakelijkheid jegens derden waarvoor Opdrachtneemster niet aansprakelijk is.
 1. Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ter zake van door de Opdrachtneemster geleverde producten, stelt Opdrachtgever de Opdrachtneemster hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Op haar verzoek zal Opdrachtgever aan Opdrachtneemster een volmacht verstrekken om namens hem tegen deze aansprakelijkstelling verweer te voeren.
 2. Indien Opdrachtneemster de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel op die transactie toepasselijke bepalingen ook gelden jegens Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtneemster zich hierop beroept.

Artikel 20 Voorschriften

De Opdrachtgever dient Opdrachtneemster tijdig op de hoogte te stellen van eventuele voorschriften die voor Opdrachtneemster bij de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op alle door Opdrachtneemster gedane aanbiedingen en offertes en te sluiten en gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, echter met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980.
 2. Indien en voor zover bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht, dienen de strijdige bepalingen zoveel mogelijk conform de legitieme doelstellingen te worden uitgelegd.

Artikel 22 Wijzing Algemene Voorwaarden

 1. Opdrachtneemster heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtneemster zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail aankondigen bij Opdrachtgever.
 2. Als Opdrachtgever de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Opdrachtneemster de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Opdrachtneemster besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.
 4. De in artikel 22.2. en 22.3. beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Opdrachtneemster worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 23 Geschillen

 1. In geval van een geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van Overeenkomsten, alsmede elk ander geschil terzake van of in verband daarmee, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zijn bij uitsluiting de kantonrechter te Rotterdam en de hogere rechters ook te Rotterdam (Nederland) bevoegd.
 2. Opdrachtneemster en Opdrachtgever kunnen in afwijking van het voorgaande lid in een door beide Partijen ondertekende Overeenkomst overeenkomen, dat hun geschil zal worden voorgelegd aan drie arbiters, te benoemen door beide Partijen  in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming daarover door de kantonrechter te Rotterdam. Arbiters doen uitspraak met inachtneming van de wet alsmede naar redelijkheid en billijkheid. De beslissing van arbiters bindt Partijen . Partijen sluiten ten aanzien van de uitspraak van arbiters hoger beroep uitdrukkelijk uit.
 3. Een geschil tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgever is aanwezig indien één van hen zulks schriftelijk per aangetekende brief aan de andere kenbaar maakt. Een dergelijke mededeling van Opdrachtgever dient te zijn gericht aan de directie van Opdrachtneemster.

Rotterdam, 6 augustus 2018

Vendit B.V.

‘s-Gravenweg 433 – 435
3065 SC Rotterdam

+31 (0)10 442 44 20
+31 (0)10 258 05 05

info@vendit.nl
www.vendit.nl

KVKnr.: 24270373

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van Opdrachtneemster worden er Persoonsgegevens verwerkt. Ten aanzien van die verwerking wordt Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt en Opdrachtneemster als verwerker. Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster en beschrijft de afspraken ten aanzien van de verwerking. Alle begrippen in deze Overeenkomst hebben de betekenis die daar in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) aan wordt gegeven.

Artikel 1 Doeleinden van de verwerking

 1. Opdrachtneemster verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst en de uitvoering van de diensten van Opdrachtneemster. Meer in het bijzonder het verwerken van persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van automatisering, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens in deze Verwerkersovereenkomst vastleggen.
 2. Opdrachtneemster mag de Persoonsgegevens gebruiken in geanonimiseerde vorm voor kwaliteitsdoeleinden statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtneemster tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de registerplicht.

Artikel 2 Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Opdrachtneemster zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG.
 2. Opdrachtneemster zal Opdrachtgever, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Opdrachtneemster die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtneemster, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 Doorgifte persoonsgegevens

 1. Opdrachtneemster mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de EER. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden, tenzij passende maatregelen zijn genomen.

Artikel 4 Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Opdrachtneemster uitgevoerd.
 2. Opdrachtneemster is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, Overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtneemster zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Opdrachtneemster uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 1. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle extra waarborgen die gelden voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals neergelegd in de relevante wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtneemster tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 5 Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever geeft Opdrachtneemster hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtneemster de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtneemster ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door de Opdrachtneemster ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 3. Opdrachtneemster zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster zijn overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtneemster staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6 Beveiliging

 1. Opdrachtneemster zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).
 2. Opdrachtneemster staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Opdrachtneemster zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens aan Opdrachtneemster ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
 4. Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, bewerkstelligt Opdrachtneemster dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 5. Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen een ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, rust de bewijslast bij de Verwerkingsantwoordelijke dat Opdrachtneemster niet adequaat heeft gehandeld.

Artikel 7 Meldplicht

 1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen zesendertig (36) uur na ontdekking te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtneemster spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
 1. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede voor zover bekend bij Opdrachtneemster:
 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtneemster of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 8 Afhandeling verzoeken betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Opdrachtneemster het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Opdrachtgever zal Verwerker, indien Opdrachtgever dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Opdrachtneemster mag hiervoor redelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9 Afhandeling verzoeken betrokkenen

 1. Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtneemster van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Opdrachtneemster zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10 Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit zal ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden en vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens door Verwerker, en pas nadat Opdrachtgever de beveiligingsrapporten of aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Opdrachtneemster aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker.
 3. Deze audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever plaats, zonder vertrouwelijke gegevens van Opdrachtneemster te gebruiken en in te zien en zonder de werkprocessen van Opdrachtneemster onnodig te verstoren.
 4. Opdrachtneemster zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 1. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 2. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.

Artikel 11 Audit

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst, en bij gebreke daarvan voor de duur van de samenwerking.
 2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen op dezelfde wijze als waarop de Overeenkomst gewijzigd kan worden.
 4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Opdrachtneemster de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 12 Soorten persoongegevens en categorieën betrokkenen

 1. Opdrachtneemster zal ter levering van haar diensten in opdracht van Opdrachtgever de volgende Persoonsgegevens verwerken van Opdrachtgever zelf, en van door Opdrachtgever nader bepaalde relaties (betrokkenen):

[CATEGORIE BETROKKENE]

Opdrachtgever staat ervoor in dat enkel voor Opdrachtneemster noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de rechter die ook bevoegd is om te oordelen over de Overeenkomst.
 2. Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
 3. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen Partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.
 4. Logs en gedane metingen door Opdrachtneemster gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 • deze Verwerkersovereenkomst;
 • de Overeenkomst;
 • de Algemene Leveringsvoorwaarden;
 • eventuele aanvullende voorwaarden.

Rotterdam, 6 augustus 2018

Privacy Statement
Voor een volledige werking van de website plaatst Vendit cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. Wilt u meer informatie over hoe deze website om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan meer in dit PDF bestand over privacy en cookies.